ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Bootruns.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Bootruns.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Bootruns.nl aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 2: Algemene regels

–      De kapitein van Bootruns.nl  is altijd de baas aan boord. Hij bepaalt wat er gebeurd. Veiligheid gaat altijd voor.

–      Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

–      Ook bij wangedrag heeft de kapitein het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Passagiers

Op de website www.bootruns.nl staat aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen in de boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden. Dit geldt ook voor de boten die door Bootruns.nl worden ingehuurd ten bate van de deelnemer en/of de opdrachtgever. 

Artikel 4: Vaartijden

De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw vaartijd afgaan.

Artikel 5: Regen of extreem weer

Bootruns.nl heeft vanwege de kans op regen een annuleringsbeleid wat zeer specifiek voor regen is geschreven. Bij Bootruns.nl kunt u bij extreme regen en/of onweer kunt tot 1 minuut van te voren telefonisch annuleren. Wij brengen dan slechts € 1,- annuleringskosten per persoon in rekening. Het resterende bedrag wordt vervolgens zo snel mogelijk naar u terug geboekt.

Een boottocht die eenmaal is begonnen kan niet meer worden geannuleerd vanwege regen.

Bootruns.nl behoudt zich het recht voor om een boottocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren ivm de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.

Artikel 6: Boeking

Een boeking is pas definitief als u per e-mail een factuur en na betaling hiervan een bevestiging van Bootruns.nl heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder artikel 11 “Annulering”.

Artikel 7: Wijziging Boeking door opdrachtgever

Een boeking kan te allen tijde kosteloos worden gewijzigd.

Artikel 8: Wijziging boeking door Bootruns.nl

Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Bootruns.nl gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. Bootruns.nl zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Bootruns.nl het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Bootruns.nl gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.

Artikel 9: Opzegging boeking door Bootruns.nl

Bootruns.nl heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events/tochten op basis van losse inschrijvingen).

Bootruns.nl heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden.  Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Bootruns.nl heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

Uw boeking/reservering is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals in artikel 11 staat vermeld.

Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van varen zelf, moeten op de dag zelf contant worden voldaan door u voor de boottocht start. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 7 dagen na de boottocht per bank aan u retour worden gestort.

Artikel 11: Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Bootruns.nl. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening. Binnen 2 uur voor afvaart en annulering zonder overleg brengen wij 25% annuleringskosten van uw totale boekingsbedrag in rekening.

Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 12: Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de kapitein zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Er mag geen afval, glaswerk, voedsel overboord gegooid worden. Het gooien van voorgaande items zal leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht. Voor iedereen geldt dat een zwemvesten verplicht is aan boord.

Artikel 13: Consumpties aan boord

Het is toegestaan om op vaartochten van Bootruns.nl eigen dranken en hapjes mee te nemen.  Onbeschonken meevaren is belangrijk. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen.

Artikel 14: Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Bootruns.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Bootruns.nl.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bootruns.nl. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 15: Bevoegde rechter en Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Bootruns.nl is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 16: Gebruik van uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt automatisch in onze database bewaard. We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van Bootruns.nl. Deze toestemming is op elk moment door u weer in te trekken. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.

Artikel 17: Foto en/of videomateriaal

Tijdens de rondvaarten en boottochten van Bootruns.nl kan het voorkomen dat de kapitein, of derden ingehuurd door Bootruns.nl, foto en/of videomateriaal vast leggen van u en de overige opvarenden. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website, ons Facebook account, ons Twitter account en communicatie, marketing- of servicedoeleinden van Bootruns.nl. Als een opdrachtgever een definitieve boeking bij Bootruns.nl heeft geplaatst, geeft de opdrachtgever toestemming om tijdens de vaart foto en/of videomateriaal vast te laten leggen door Bootruns.nl.